اخبار مهم
Home / فرهنگی / گزارش تصویری: کشتی‌های متروک جهان
351755_183.jpg

گزارش تصویری: کشتی‌های متروک جهان

سرویس عکس و فیلم vs666: گرچه تایتانیک مشهورترین کشتی است که نابودی آن در تاریخ جاودانه شده اما در گوشه و کنار دنیا کشتی‌های عظیمی یافت می‌شوند که روزگاری فاتح اقیانوس‌ها بودند اما امروز در اثر طوفان‌ها یا اشتباهات انسانی به گل نشسته و دوران زوالشان آغاز شده است. در این گزارش نگاهی می‌کنیم به غول‎های آهنی متروک. 
گزارش تصویری: کشتی‌های عظیم به گل نشسته
گزارش تصویری: کشتی‌های عظیم به گل نشسته
گزارش تصویری: کشتی‌های عظیم به گل نشسته
گزارش تصویری: کشتی‌های عظیم به گل نشسته
گزارش تصویری: کشتی‌های عظیم به گل نشسته
گزارش تصویری: کشتی‌های عظیم به گل نشسته
گزارش تصویری: کشتی‌های عظیم به گل نشسته
گزارش تصویری: کشتی‌های عظیم به گل نشسته
گزارش تصویری: کشتی‌های عظیم به گل نشسته
گزارش تصویری: کشتی‌های عظیم به گل نشسته
گزارش تصویری: کشتی‌های عظیم به گل نشسته
گزارش تصویری: کشتی‌های عظیم به گل نشسته
گزارش تصویری: کشتی‌های عظیم به گل نشسته
گزارش تصویری: کشتی‌های عظیم به گل نشسته
گزارش تصویری: کشتی‌های عظیم به گل نشسته
گزارش تصویری: کشتی‌های عظیم به گل نشسته
گزارش تصویری: کشتی‌های عظیم به گل نشسته
گزارش تصویری: کشتی‌های عظیم به گل نشسته
گزارش تصویری: کشتی‌های عظیم به گل نشسته
گزارش تصویری: کشتی‌های عظیم به گل نشسته
گزارش تصویری: کشتی‌های عظیم به گل نشسته
گزارش تصویری: کشتی‌های عظیم به گل نشسته

می فایل