اخبار مهم
Home / فرهنگی / مستند انقلاب جنسی می‌گوید:‌ جوان ایرانی عقده‌ای شده است
571662_841.jpg

مستند انقلاب جنسی می‌گوید:‌ جوان ایرانی عقده‌ای شده استوضعیت ایران خیلی شبیه به اتفاقیه که در قرن های گذشته در غرب افتاده. اونجا حکومت دست کلیسا بوده و عقایدی متحجرانه حاکم بوده ولی تهاجم فرهنگی هم وجود داشته که از امریکا و با سینما وارد غرب شده. در ایران هم حکومتی وجود داره که رویکردی شبیه به رویکرد متحجرانه داره.

می فایل