اخبار مهم
Home / فرهنگی / بیشترین کمک به فقرا و درماندگان در مجالس روضه جمع می‌گردد  
568146_761.jpg

بیشترین کمک به فقرا و درماندگان در مجالس روضه جمع می‌گردد  هزینه‌هایی که در مجلس امام حسین خرج می‌شود از هزینه‌های ضروری جامعه هست. کمااینکه هزینه کردن در امور درمانی و آموزشی در یک جامعه ضرورت محسوب می‌شود و هرگز هزینه این مراکز را برای کمک رسانی به فقرا استفاده نمی‌کنند.

می فایل